+359 884 606014

Общи условия и политика за защита на личните данни

„Варнабилд имоти“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК *********, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на настоящата Политика.

„Варнабилд имоти“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Можете да се свържете с нас по всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни на адреса ни на управление:

Адрес: гр. Варна,ул. Батак 7, етаж 2, офис 7

Телефон: +359 888 737489

Имейл: office@varnabuild.com

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за „Варнабилд имоти“ ЕООД. Затова за нас е важно субектите на данни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители във „Варнабилд имоти“ ЕООД, които обработват лични данни.

I. Въведение

1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46/ ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните-членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработват с тяхно съгласие.

2. Обхват, очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС. Принципът е, че правилата не „следват“ личните данни на субектите на данни, които се намират в Европейския съюз

Свържете се с нас

Продажби

+359 884 606014

Понеделни - Петък, 09:00 - 18:00

Управител

+359 888 737489

Понеделни - Петък, 09:00 - 18:00

Варна Билд Имоти ЕООД
Строителство на сгради, ремонтни дейности и посредничество при покупка и продажба на недвижими имоти.

Продажби:

+359 884 606014

/Диана Петкова/

Имейл:

office@varnabuild.com

Управител:

+359 888 737489

/Николай Пантелеев/

Офис:

гр, Варна, бул. "Сливница" 66.